گلخانه ساخت و ساز

XS Hortiیک شرکت کم سود و مشتری مدار است که دارای تجربه زیادی در
زمینه توسعه ، ساخت و اجرای پروژه های باغبانی با تکنولوژی باال است.